ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy tájékoztatást adjon a „Panda.hu” mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás vagy App) üzemeltetője, a Ardents Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Ürömi út 37., Cg. 01 09 679480, a továbbiakban: Szolgáltató) által az Alkalmazás üzemeltetése során az Alkalmazást (ideértve annak egyes funkcióit) igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználók) által megadott személyes adatok vonatkozásában követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót a Társaság - tiszteletben tartva a Felhasználók magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Általános rendelkezések:

A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik, különös tekintettel az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseire. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomásukra jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelnek, azokat kizárólag álláskeresés, munkaerő-kölcsönzési, - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása, hírlevél kiküldése céljából, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használják fel. Ezen túlmenően a Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Szolgáltatót adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Javasoljuk, hogy az Alkalmazást csak a 16 életévüket betöltött személyek használják.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol és felel azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Társaság az Alkalmazás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

II. Regisztráció:

Felhasználó regisztrációs adatainak elküldésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzat és a jelen Tájékoztató rendelkezéseit, kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez a Szolgáltató részéről. A hozzájárulás megadásával az Szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kifejezetten elfogadja.

Az Alkalmazás használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó regisztrációs adatainak elküldésével elfogadja a jelen Tájékoztatót és annak rendelkezéseit, egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja, és ahhoz hozzájárul), hogy az Alkalmazás használatához szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a Felhasználó teljesíti.

Az Alkalmazás bizonyos funkciói csak az aktiválás után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá az Alkalmazáshoz, annak funkcióihoz.

Ön az Alkalmazáson keresztül, az adott állásra történő jelentkezéssel hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

a) munkaerő-kölcsönzési és - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása,
b) nyereményjátékban való részvételre való felhívás;
c) hírlevél kiküldése,
d) telefonos megkeresés,
e) közvetlen üzletszerzés,
f) reklámcélú telefonos megkeresések,
g) piackutatás.

A Felhasználó az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az általa önkéntesen megadott személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelje a jelen Adatkezelési Szabályzat keretei között.

Felhasználó ennek alapján hozzájárul az alábbiakhoz:

a) postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információ az Adatkezelőtől
b) Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történő átadása
c) e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
d) az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük.

Amennyiben az adatkezelő weboldalán utalások, linkek kerülnek elhelyezésre, amelyek más szolgáltatók által fenntartott weboldalakra irányítják a felhasználókat, az ezeken a weboldalakon történő adatkezelésért az adatkezelő nem tartozik felelősséggel. Amennyiben így más weboldalra kerülnek át a felhasználók javasoljuk, hogy olvassák el az adott oldalra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót vagy szabályzatot.

Az Alkalmazást a Felhasználó saját álláskeresése, illetve hirdetésfeladás, munkaerő keresése céljából használja. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol és felel azért, hogy az Alkalmazás használata során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott tartalomért a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatközlés valótlanságáért, hiányosságaiért, valamint a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, amelyet a Felhasználó elfogad.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik, kivéve az Alkalmazás működésének megszüntetését, amely esetben a Társaság az Alkalmazáshoz és annak egyes funkcióihoz kapcsolódó adatkezelést megszünteti.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A regisztráció során a regisztráló Felhasználónak ki kell töltenie a regisztráció kezdeményezéséhez szükséges információs mezőket, valamint meg kell ismernie és magára nézve kötelezőnek kell elfogadnia a mindenkori Szabályzat rendelkezéseit, valamint meg kell tennie a regisztrációhoz szükséges további, Megbízó által kért nyilatkozatokat.

A regisztráció során rögzítésre kerül a regisztrációt kezdeményező Felhasználó elnevezése, alapadatai, e-mail címe, kapcsolattartójának neve, kapcsolattartási mobiltelefonszáma, valamint rögzítésre kerülhet valamennyi olyan adata is, amely a későbbi kapcsolattartáshoz szükséges. Az adatok, így különösen a személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzat 5. fejezetében írtak irányadóak

A regisztráció során és ezt követően bármikor az Üzemeltető jogosult, de nem köteles a regisztrációs feltételek és a regisztrált Felhasználó megadott adatai valódiságának az ellenőrzésére.

Üzemeltető fenntartja a jogát arra, hogy a regisztrációt indokolás nélkül elutasítsa, illetve törölje, valamint egyedi eset(ek)ben egyes Aukciókról a Felhasználót indokolás nélkül kizárja.

A Felhasználó a felhasználónevét és jelszavát köteles titkosan kezelni és ezen adatok titkosságának és bizalmasságának megőrzéséhez szükséges valamennyi biztonsági intézkedést köteles megtenni, ezen adatokat más személy számára hozzáférhetővé nem teheti. Amennyiben ezen adatok kikerülnek a Felhasználó birtokából, vagy azok jogosulatlanul harmadik személy számára hozzáférhetővé válnak, úgy a Felhasználó köteles ezt az Üzemeltetőnek haladéktalanul bejelenteni, e kötelezettség elmulasztásából származó károkért a Felhasználó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Felhasználó felelős minden esetben a felhasználónevének és jelszavának használatáért és köteles helytállni az ezek felhasználásával tett nyilatkozatokért. A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi megszegéséből eredő esetleges károkért, illetve érdeksérelemmel kapcsolatban a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Felhasználó köteles valós és pontos adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles az adatváltozásról olyan módon tájékoztatást nyújtani a változás bekövetkezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül, ahogy az adatait eredetileg átadta. Minden Felhasználó csak egy felhasználónévvel és jelszóval rendelkezhet. Ezen kötelezettségek megszegése esetén az Üzemeltető jogosult ezen Felhasználók jogosultságát korlátozni vagy a rendszerből ideiglenesen, vagy véglegesen kizárni.

Definíciók:

A regisztráció és az aplikáció működése során a Felhasználók által megadott és az Üzemeltető által kezelt, személyes adatokkal, az ezzel összefüggő adatvédelemmel, illetve az információs önrendelkezési joggal kapcsolatos meghatározások és alapvető rendelkezések, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel:

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.). A Felhasználó további kérdéseit, illetve észrevételeit a jelen Szabályzat 5.5 pontjában meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A rendszer informatikai üzemeltetésével és a jelen Szabályzattal kapcsolatban az Üzemeltető kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:

cím: Ardents Kft. 1114 Budapest, Orlay utca 2./b. telefon/fax: 061-215-5805

e-mail cím: info@panda.hu

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre és a Szabályzattal kapcsolatos jogvitákra a magyar jog alkalmazandó. Jogvita esetén a jelen Szabályzat magyar nyelvű szövege az irányadó